Pengenalan

SV Inter Trading (No. Syarikat: 202003205665 (SA0550801-V)) mempunyai perniagaan di No11-1, Jalan 1, Taman Bukit Galena 70200 Seremban, Negeri Sembilan.

Penghantaran

Produk akan melalui proses penghantaran setelah pesanan dan pembayaran diselesaikan.

Tarikh jangkaan ketibaan produk akan dipapan dalam laman web kami. Jangkaan ketibaan produk adalah 3-5 hari bekerja (Peninsular Malaysia) dan 7-14 hari bekerja (Sabah dan Sarawak) selepas dari tarikh pengeposan produk.

Pakej penghantaran adalah standard dengan perlindungan tupperware percuma.

Permintaan tambahan penghantaran anda boleh menghubungi sokongan kami atau live chat dengan ejen kami.

Produk penghantaran insurans akan diaktifkan setelah pesanan dan pembayaran diselesaikan.

Proses tuntutan insurans penghantaran, sila hubungi sokongan kami atau live chat dengan ejen kami untuk membuat tuntutan.

Pulangan Produck atau Bayaran Balik

Untuk pulangan produk atau pembayaran balik, anda harus mengemukakan permintaan pengembalian dan pengembalian produk dengan sokongan kami atau ejen live chat kami dalam masa 5 tarikh setelah anda menerima produk dari kami.

Agar pelanggan layak mendapat pengembalian dana, anda perlu memastikan bahawa produk dihantar kepada kami dalam keadaan yang sama seperti anda mengemukakan gambar permintaan pengembalian. Kami berhak menolak produk yang dikembalikan dengan keadaan yang tidak sesuai.

Sekiranya kami membatalkan pesanan anda dan jumlah pembayaran akan dikembalikan sepenuhnya kepada anda.

Polisi Kerahsiaan

Syarikat “SV Inter Trading” memahami pentingnya data peribadi (“Data Peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat sama ada direkodkan dalam bentuk material atau tidak, dari mana identiti seseorang dapat dilihat atau dapat dipastikan secara wajar dan langsung oleh entiti menyimpan maklumat, atau apabila disatukan dengan maklumat lain secara langsung dan pasti akan mengenal pasti seseorang) dan data peribadi sensitif yang merangkumi tetapi tidak terbatas pada, maklumat yang berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental atau keadaan individu dan kepercayaan agama, atau data peribadi sensitif lain (“Data Peribadi Sensitif”) sebagaimana didefinisikan di bawah peraturan, panduan, perintah yang berlaku di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan setiap perubahan atau perundangan semula yang dibuat dari Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa masa (secara kolektif disebut sebagai “PDPA”). Kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi melalui pematuhan kami terhadap PDPA dan dasar privasi ini untuk memproses data peribadi (“Dasar Privasi”), dan dengan memproses Data Peribadi pelanggan, pekerja dan pemohon kami untuk aktiviti pekerjaan atau pengambilan pekerja yang berpotensi oleh Syarikat.

 • Kami akan mengumpulkan / menggunakan / mendedahkan data peribadi tanpa persetujuan individu sekiranya: diperlukan untuk tujuan, situasi yang mengancam nyawa, data yang tersedia untuk umum, kepentingan nasional, penyiasatan, tujuan penilaian, tujuan artistik, aktiviti berita, penyediaan perkhidmatan undang-undang, dikumpulkan oleh biro kredit, tujuan pekerjaan, yang dinyatakan oleh agensi awam, dll.
 • Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, kami tidak akan berkongsi, mendedahkan, atau menjual Data Peribadi atau Data Peribadi Sensitif kepada pihak ketiga tanpa persetujuan individu tersebut.
 • Kami akan bertindak balas yang sewajarnya sekiranya seseorang menghubungi titik kontak yang sesuai mengenai paparan, pembetulan, penghapusan, penarikan (sepenuhnya atau sebahagian) dan / atau penamatan penggunaan Data Peribadi atau Data Peribadi Sensitif masing-masing.
 • Kami akan menyimpan rekod permohonan, pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan data peribadi yang sedang diproses oleh Syarikat.
 • Kami akan mengumpulkan Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif semasa anda berurusan dengan kami dengan cara atau cara apa pun termasuk mengikut urus niaga, sebarang peristiwa dan / atau komunikasi yang dibuat dari / dengan kami dengan cara yang sesuai dan tidak terhad untuk digunakan untuk prestasi kontrak, memasuki kontrak, kewajiban hukum, kepentingan penting, dan pentadbiran keadilan.
 • Kami akan memberitahu anda mengenai tujuan penggunaan untuk Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif anda, dan menggunakan maklumat tersebut dalam ruang lingkup tujuan yang sah, langsung dan / atau untuk tujuan sekunder.
 • Kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan sesuai untuk menguruskan Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif dengan selamat.
 • Pengumpulan Data Peribadi anda oleh kami mungkin bersifat wajib atau sukarela bergantung pada Tujuan tujuan Data Peribadi anda dikumpulkan. Sekiranya anda wajib memberikan Data Peribadi anda kepada kami, dan anda gagal atau memilih untuk tidak memberikan data tersebut kepada kami, atau tidak menyetujui tujuan pengumpulan atau Dasar Privasi ini, kami tidak akan dapat menyediakan produk dan / atau perkhidmatan atau berurusan dengan anda.
Kami menggunakan Data Peribadi yang diberikan kepada kami oleh individu hanya untuk tujuan berikut;

(A) DATA PEKERJA, DATA PERIBADI DAN DATA PERIBADI SENSITIF PELANGGAN KAMI

 • Untuk mengekalkan dan memperbaiki hubungan pelanggan;
 • Untuk berkomunikasi dengan anda;
 • Untuk mentadbir dan memproses pembayaran yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan yang diminta oleh anda;
 • Untuk menentukan identiti dan latar belakang anda;
 • Untuk menilai, memproses dan menyediakan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan kepada anda;
 • Untuk menjawab pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang masalah dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan kami;
 • Untuk memberi anda maklumat dan / atau kemas kini mengenai produk, perkhidmatan kami, promosi akan datang yang ditawarkan oleh kami dan / atau acara yang dianjurkan oleh kami dan pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik bagi anda dari semasa ke semasa;
 • Untuk tujuan pemasaran langsung melalui SMS, panggilan telefon, e-mel, faks, mel, media sosial dan / atau saluran komunikasi lain yang sesuai kepada anggota program kesetiaan kami sesuai dengan persetujuan mereka;
 • Untuk menghantar mesej ucapan bermusim dari semasa ke semasa;
 • Untuk menghantar jemputan kepada anda untuk menyertai acara dan promosi serta acara pelancaran produk kami;
 • Untuk memantau, mengkaji dan memperbaiki acara dan promosi, produk dan / atau perkhidmatan kami;
 • Untuk memudahkan penyertaan anda dalam, dan pentadbiran kami dalam, sebarang acara termasuk pertandingan, promosi atau kempen;
 • Untuk mengekalkan dan mengemas kini penyimpanan rekod dalaman;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dan pelaporan dalaman kami;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda berdasarkan perjanjian atau dokumen yang telah anda masukkan dengan kami untuk tujuan mendapatkan nasihat undang-undang dan / atau kewangan dan / atau untuk tujuan memulakan tindakan undang-undang;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan usaha sama / rakan niaga kami untuk bersama-sama mengembangkan produk dan / atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;
 • Untuk tujuan pentadbiran dalaman;
 • Untuk mengesan, menyiasat dan mencegah aktiviti penipuan, larangan atau haram;
 • Untuk membolehkan kami melaksanakan kewajipan dan menegakkan hak kami berdasarkan perjanjian atau dokumen yang menjadi pihak kami;
 • Untuk memindahkan atau memberikan hak, kepentingan dan kewajiban kami berdasarkan perjanjian yang dimeterai dengan kami;
 • Untuk memenuhi apa-apa syarat undang-undang atau peraturan yang berlaku dan membuat pendedahan di bawah kehendak undang-undang, peraturan, arahan, perintah pengadilan yang berlaku, menurut undang-undang, garis panduan, pekeliling atau kod yang berlaku untuk kami;
 • Untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;
 • Untuk memproses dan menganalisis Data Peribadi anda sama ada secara individu atau bersama dengan individu lain;
 • Untuk menegakkan atau mempertahankan hak dan hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajiban kami berdasarkan undang-undang, perundangan dan peraturan yang berlaku;
 • Untuk tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, mengekalkan dan mengurus perniagaan dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik, yang kami maklumkan kepada anda semasa mendapat persetujuan anda;
 • Untuk menjalankan penyelidikan atau tinjauan pasaran, analisis pemasaran dalaman, aktiviti profil pelanggan, analisis corak dan pilihan pelanggan, perancangan dan analisis statistik dan trend berkaitan dengan produk dan / atau perkhidmatan kami;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan memohon dan mendapatkan tuntutan insurans, jika perlu;
 • Untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;

(B) DATA PERIBADI DAN DATA PERIBADI SENSITIF PEMEGANG SAHAM KAMI

 • Perlaksanaan hak dan / atau pelaksanaan tanggungjawab di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010; dan pengurusan yang berkaitan dengan pemegang saham kami, seperti penyediaan rekod menurut pelbagai undang-undang dan perintah

(C) DATA PERIBADI DAN DATA PERIBADI SENSITIF DARI MEREKA YANG MENGHANTAR / MENGHANTAR DATA PERIBADI DAN DATA PERIBADI SENSITIF DI LAMAN WEB KAMI ATAU PERISIAN APLIKASI

 • Penggunaan karya yang disiarkan / dihantar di laman web atau perisian aplikasi kami dalam iklan untuk Syarikat atau sekutunya.
 • Semua hak publisiti, hak cipta, dan hak harta industri lain dalam karya yang disiarkan / dihantar hendaklah dikaitkan dengan pengguna yang menyiarkan / menyerahkan karya tersebut; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa semasa memposting / menyerahkan karya tersebut, pengguna akan dianggap telah memberikan Syarikat lesen global, bebas royalti dan tidak eksklusif (dengan hak sublesen kepada pihak ketiga) untuk digunakan (termasuk, tanpa batasan, menghasilkan semula, mempublikasikan, menghantar, mengedar, memberikan, meminjam, menterjemahkan dan menyesuaikan) karya tersebut dan pengguna tersebut bersetuju bahawa dia tidak akan menegaskan hak moral dalam karya tersebut.

(D) DATA PERIBADI DAN DATA PERIBADI SENSITIF DARI VENDOR DAN PEMBEKAL KAMI

 • Untuk berkomunikasi dengan anda;
 • Untuk mengekalkan dan memperbaiki hubungan perniagaan;
 • Untuk menentukan identiti dan latar belakang anda;
 • Untuk menjawab pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang masalah dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan kami;
 • Untuk mengekalkan dan mengemas kini penyimpanan rekod dalaman;
 • Untuk tujuan pentadbiran dalaman;
 • Untuk menghantar jemputan kepada anda untuk menyertai acara dan promosi serta acara pelancaran produk kami;
 • Untuk melakukan pemeriksaan rujukan kredit dan menentukan kelayakan kredit anda, jika perlu;
 • Untuk mentadbir dan melaksanakan urus niaga komersial anda dengan kami (seperti pemberian tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian penyewaan);
 • Untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;
 • Untuk memproses dan menganalisis Data Peribadi anda sama ada secara individu atau bersama dengan individu lain;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dalaman dan pelaporan kami
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda berdasarkan perjanjian atau dokumen yang telah anda masukkan dengan kami untuk tujuan mendapatkan nasihat undang-undang dan / atau kewangan dan / atau untuk tujuan memulakan tindakan undang-undang;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan rakan usaha sama / rakan perniagaan kami untuk bersama-sama mengembangkan produk dan / atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan menerapkan dan mendapatkan polisi insurans, jika perlu;
 • Untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan institusi kewangan yang diperlukan untuk tujuan memohon dan mendapatkan kemudahan kredit, jika perlu;
 • Untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;
 • Untuk mengesan, menyiasat dan mencegah aktiviti penipuan, larangan atau haram;
 • Untuk membolehkan kami melaksanakan kewajipan kami dan menegakkan hak kami di bawah sebarang perjanjian atau dokumen yang menjadi pihak kami;
 • Untuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan kewajiban kami di bawah sebarang perjanjian yang dimeterai dengan kami;
 • Untuk memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan dan membuat pendedahan di bawah kehendak undang-undang, peraturan, arahan, perintah pengadilan yang berlaku, menurut undang-undang, garis panduan, pekeliling atau kod yang berlaku untuk kami;
 • Untuk menegakkan atau mempertahankan hak dan hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajiban kami berdasarkan undang-undang, perundangan dan peraturan yang berlaku;
 • Tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, mengekalkan dan mengurus perniagaan dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik, yang kami maklumkan kepada anda pada masa mendapat persetujuan anda;Anda bersetuju dan menyetujui kami menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dengan cara yang dinyatakan dalam Polisi ini. Sekiranya anda tidak menyetujui kami memproses Data Peribadi anda untuk satu atau lebih Tujuan, sila maklumkan kepada kami di maklumat hubungan di bawah.

PENDEDAHAN DATA PERIBADI KEPADA PIHAK KETIGA

SYARIKAT “SV Inter Trading” TIDAK AKAN MEMBERIKAN DATA PERIBADI KEPADA SETIAP PIHAK KETIGA DI DALAM ATAU DI LUAR MALAYSIA, KECUALI DI MANA-MANA DIPERLUKAN, UNTUK TUJUAN YANG DIBERITAHU DI ATAS, TANPA PERSETUJUAN ANDA DALAM KES-KES BERIKUT:

 • Sekiranya anda telah bersetuju dengan penyediaan Data Peribadi anda;
 • Sekiranya perlu untuk pemeliharaan nyawa, badan atau harta benda, dan persetujuan yang berkaitan tidak dapat diperoleh dengan mudah;
 • Sekiranya pengendalian Data Peribadi telah dipercayakan sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga dalam ruang lingkup yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penggunaan (kami mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebocoran, kehilangan, atau pemalsuan
 • Data Peribadi, seperti dengan memilih kontraktor kami dengan teliti, membuat perjanjian dengan kontraktor mengenai pengendalian data peribadi, dan mengarahkan dan mengawasi kontraktor kami jika perlu);
 • Sekiranya Data Peribadi anda diproses bagi pihak Syarikat oleh perantara pihak ketiga yang memberikan tahap perlindungan data yang mencukupi.
 • Sekiranya Data Peribadi diberikan berkaitan dengan penggantian perniagaan kerana penggabungan atau sebab lain; dan;
 • Sekiranya diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

HAK ANDA DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010:

Sebagai individu, anda mempunyai hak berikut di bawah PDPA:

 1. Anda berhak diberitahu sama ada Data Peribadi yang berkaitan dengan anda akan, sedang atau sedang diproses.
 1. Anda berhak untuk memberikan maklumat berikut sebelum memasukkan Data Peribadi anda ke dalam sistem pemprosesan kami, atau pada kesempatan praktikal berikutnya: (1) Penerangan mengenai data peribadi yang akan dimasukkan ke dalam sistem atau proses kerja kami; (2) Tujuan yang sedang atau sedang diproses; (3) Skop dan kaedah pemprosesan data peribadi; (4) Penerima atau kelas penerima kepada siapa mereka atau boleh diungkapkan; (5) Kaedah yang digunakan untuk akses automatik, jika hal yang sama diizinkan oleh Anda, dan sejauh mana akses tersebut diizinkan; (6) Identiti dan maklumat hubungan Syarikat atau wakil kami; (7) Tempoh di mana data peribadi akan disimpan; dan (8) Keberadaan hak anda, yaitu, untuk mengakses, memperbaiki, meminta salinan, meminta untuk mengemas kini, dan menarik balik (sepenuhnya atau sebahagian) persetujuan untuk memproses Data Peribadi anda yang kami miliki, sebagai serta hak untuk membuat aduan di hadapan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.Segala data peribadi yang diberikan, atau pernyataan yang dibuat kepada anda mengenai perkara ini tidak akan dipinda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda.
 1. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, anda berhak untuk meminta akses, meminta salinan, meminta untuk mengemas kini atau membetulkan dan menarik balik (sepenuhnya atau sebahagian) persetujuan anda yang diberikan sebelumnya) dalam hubungan dengan Data Peribadi anda disimpan oleh kami.Anda berhak mendapat akses yang munasabah, melalui pemberitahuan secara bertulis, ke maklumat berikut: (1) Kandungan data peribadi anda yang diproses; (2) Sumber dari mana data peribadi diperoleh; (3) Nama dan alamat penerima data peribadi; (4) Cara pemprosesan data peribadi tersebut; (5) Sebab-sebab pendedahan data peribadi kepada penerima; (6) Maklumat mengenai proses automatik di mana data peribadi akan atau mungkin akan dibuat sebagai satu-satunya dasar bagi sebarang keputusan yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi anda secara signifikan; (7) Tarikh terakhir data peribadi anda diakses dan diubah; dan (8) Penetapan, atau nama atau identiti dan alamat pengguna data; Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak untuk bergantung pada pengecualian dan / atau pengecualian berkanun untuk mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda.
 1. Anda berhak menangguhkan, menarik balik (sepenuhnya atau sebahagian) atau memerintahkan penyekat, penghapusan atau pemusnahan data peribadi anda dari sistem pemfailan kami setelah mendapat penemuan dan bukti kukuh bahawa data peribadi tidak lengkap, ketinggalan zaman, palsu, tidak sah diperoleh, digunakan untuk tujuan yang tidak dibenarkan atau tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang mana ia dikumpulkan.
 1. Anda berhak mempertikaikan ketidaktepatan atau kesalahan dalam data peribadi dan meminta Syarikat membetulkannya dengan sewajarnya melainkan jika permintaan itu menjengkelkan atau sebaliknya tidak masuk akal.

PERTANYAAN TENTANG TAMPILAN, PEMBETULAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENAMATAN PENGGUNAAN DATA PERIBADI

Setelah menerima permintaan untuk paparan, pembetulan, penghapusan, penarikan (sepenuhnya atau sebahagian) dan / atau penamatan penggunaan Data Peribadi, kami akan segera menanggapi permintaan tersebut setelah mengesahkan identiti orang tersebut melalui prosedur yang ditentukan. Untuk sebarang pertanyaan mengenai Data Peribadi, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di maklumat hubungan berikut:

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

Alamat Pos: No11 1, Jalan 1, Taman Bukit Galena 70200 Seremban, Negeri Sembilan.

Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, anda membenarkan kami memproses Data Peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua Data Peribadi yang anda berikan adalah tepat dan lengkap, dan tidak ada yang mengelirukan atau ketinggalan zaman. Anda akan segera memberitahu kami sekiranya terdapat perubahan pada Data Peribadi anda.

Kami berhak untuk menolak permintaan akses data sekiranya terdapat maklumat yang tidak relevan, perbelanjaan dan risiko yang tinggi, mempengaruhi data orang lain, pelanggaran perintah pengadilan, dan mendedahkan maklumat komersial yang sulit.

DATA PERIBADI DIKUMPULKAN / DIGUNAKAN

Harap maklum bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / mel web tidak selamat melainkan ia telah dienkripsi. Komunikasi anda mungkin disalurkan ke sejumlah negara sebelum disampaikan – inilah sifat World Wide Web / Internet. Kami tidak boleh dan tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang akses atau pemintas yang tidak sah atau kehilangan Data Peribadi yang berada di luar kawalan munasabah kami.

Aktiviti tertentu, seperti promosi khas, mungkin berkaitan dengan aktiviti dari syarikat pihak ketiga yang tidak berkaitan yang menawarkan anda pilihan untuk mendedahkan Data Peribadi anda dengan pihak ketiga. Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda dengan syarikat pihak ketiga tersebut; hanya anda yang boleh jika anda membuat pilihan itu. Pautan yang disediakan di laman web pihak ketiga disediakan sebagai kemudahan kepada anda dan kami tidak mengawal laman web tersebut atau amalan privasi mereka, yang mungkin berbeza dengan laman web kami. Kami tidak menyokong atau membuat pernyataan mengenai laman web pihak ketiga yang mungkin dapat diakses melalui laman web tersebut. Rangkaian pengiklanan pihak ketiga boleh mengeluarkan kuki berasingan ke cakera keras anda semasa menayangkan iklan. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi syarikat mana pun sebelum menyerahkan Data Peribadi anda. Data Peribadi yang anda pilih untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dilindungi oleh dasar privasi mereka, bukan Dasar Privasi ini.

Untuk memberi anda cadangan produk dan gaya dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, (selain penggunaan yang dijelaskan di atas) kami juga akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat pengenalan pelanggan, sejarah pelayaran / sejarah tindakan dan maklumat komputer / sambungan, termasuk maklumat yang diperoleh melalui Cookies * (maklumat yang dikumpulkan mungkin mengandungi, tetapi tidak terhad kepada, Data Peribadi pelanggan). Kami juga dapat mengumpulkan maklumat lain yang mungkin dikumpulkan melalui teknologi internet konvensional dan menggunakan data tersebut untuk analisis.

* Apa itu Cookies?

“Cookies” adalah fail kecil yang disimpan di peranti anda ketika mengakses laman web kami. Mereka membolehkan kami mengenali sama ada terdapat hubungan antara kami dan peranti akhir anda pada masa lalu.

Kami menggunakan Cookies untuk merakam pilihan pengguna untuk menjadikan navigasi lebih mudah dan meningkatkan keramahan pengguna di laman web kami. Kuki juga boleh dikeluarkan oleh penyedia pihak ketiga kami yang sah (“Cookies Pihak Ketiga”) untuk menawarkan iklan yang dipersonalisasi kepada anda ketika anda mengakses laman web lain. Harap maklum bahawa hanya penerbit Cookies yang boleh membaca atau mengubah maklumat yang terdapat di dalamnya.

Kami mengeluarkan Kuki untuk tujuan berikut:

 • Menetapkan statistik lalu lintas (jumlah lawatan, paparan halaman, pengabaian semasa proses pesanan) untuk memantau dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami
 • Sesuaikan persembahan laman web kami dengan pilihan paparan peranti akhir anda;
 • Menghafal maklumat yang dimasukkan dalam borang, mengurus dan melindungi akses ke tempat-tempat tertentu dan peribadi seperti akaun anda, menguruskan keranjang belanja anda. Beri anda kandungan yang berkaitan dengan pilihan anda dan sesuaikan promosi yang kami kirimkan kepada anda.Cookies Pihak Ketiga yang dikeluarkan dari laman web kami dirancang untuk:
 • Menetapkan statistik iklan (seperti berapa kali iklan itu dipaparkan, iklan mana yang dipaparkan, jumlah pengguna yang mengklik setiap iklan, dll.)
 • Mengenal pasti produk yang dilihat atau dibeli di laman web kami untuk memperibadikan tawaran iklan yang dikirimkan ke anda apabila anda mengakses laman web lain seperti Facebook.com, YouTube.com dll.
 • Mengirimkan e-mel peringatan troli kepada anda jika anda telah mengizinkannya semasa membuat akaun
 • Mengirimkan promosi dan pemberitahuan berita melalui pemberitahuan penyemak imbas jika anda memilih untuk memilih atau menerimanya setelah mengunjungi laman web kami
 • Mengirimkan promosi dan makluman berita kepada anda melalui pemberitahuan penyemak imbas jika anda memilih untuk memilih atau menerimanya setelah mengunjungi laman web kami

Penggunaan Cookies Pihak Ketiga adalah tertakluk kepada dasar privasi penyedia pihak ketiga ini. Kami tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas Cookies Pihak Ketiga. Namun, kami memastikan bahawa penyedia rakan kongsi kami memperlakukan maklumat yang dikumpulkan di laman web kami secara eksklusif untuk keperluan kami dan mematuhi undang-undang dan peraturan privasi data yang berlaku.

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan dan penyimpanan Kuki pada peranti akhir anda. Walau bagaimanapun, anda juga boleh melihat laman web kami tanpa Cookies. Sebilangan besar penyemak imbas menerima kuki secara automatik. Anda boleh mengelakkan Kuki disimpan di peranti akhir anda dengan menetapkan penyemak imbas anda agar tidak menerima kuki. Anda boleh memadam Kuki yang disimpan di peranti akhir anda pada bila-bila masa. Arahan yang tepat untuk melakukannya boleh didapati di manual penyemak imbas atau peranti akhir anda.

Anda akan mendapat lebih banyak maklumat mengenai cara menolak atau mengawal Kuki di http://www.aboutcookies.org

MASA TURNAROUND

Kami akan bertindak balas secepat mungkin tetapi dalam semua kes dalam masa dua puluh satu hari dari tarikh permintaan anda mengenai data peribadi yang berkaitan dengan anda.

DI MANA KAMI MENYIMPAN DATA PERIBADI ANDA?

Internet digunakan dalam lingkungan global, menggunakannya untuk mengumpulkan dan memproses data peribadi mungkin melibatkan pengiriman data secara internasional. Data peribadi yang kami kumpulkan dari anda dapat dipindahkan ke, diakses, dan disimpan di, suatu tujuan di luar Malaysia, data ini akan selalu disimpan dengan aman dan sesuai dengan kehendak undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai perlindungan data. Perlu diketahui bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / mel web tidak selamat melainkan ia telah dienkripsi.

Kami mungkin perlu memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Malaysia. Anda dengan ini secara jelas memberi kebenaran kepada kami untuk memindahkan Data Peribadi anda ke luar Malaysia untuk Tujuan tersebut. Data Peribadi anda juga boleh diproses oleh pihak ketiga yang beroperasi di dalam atau di luar Malaysia, bekerja untuk kami atau salah satu pembekal kami, jika perlu, untuk Tujuan yang disebutkan di atas, kepada mana-mana pihak yang berjanji untuk merahsiakan Data Peribadi anda atau kepada siapa kami dipaksa atau diwajibkan di bawah undang-undang perlindungan data untuk diungkapkan kepada. Pihak ketiga tersebut mungkin terlibat, antara lain, dalam memenuhi pesanan anda, memproses perincian pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Semasa kami memindahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga di luar Malaysia, kami meminta mereka memberikan jaminan yang memadai untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai sedemikian rupa sehingga pemprosesan akan memenuhi syarat undang-undang dan peraturan perlindungan data Malaysia untuk memastikan perlindungan hak-hak anda sebagai individu.

KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA

Kami akan mengambil langkah yang wajar untuk melindungi data peribadi daripada kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan, perubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja. Kami akan mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang mengatur pemprosesan yang akan dilakukan dan memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah tersebut.

PENGEMBALIAN DATA PERIBADI ANDA

Kami akan berhenti menyimpan dokumen-dokumen yang mengandungi Data Peribadi atau membuang cara-cara di mana Data Peribadi dapat dihubungkan dengan individu-individu tersebut apabila dapat diandaikan bahawa: Tujuan untuk mana Data Peribadi dikumpulkan tidak lagi dilayani oleh penyimpanan peribadi data, dan penyimpanan tidak diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan. Namun, kami berhak untuk menyimpan dan menyimpan Data Peribadi anda untuk jangka masa yang diperlukan untuk tujuan perniagaan, cukai, atau undang-undang.

MAKLUMAT PERIBADI DARI KANAK-KANAK DAN INDIVIDU LAIN

Sejauh mana anda telah menyediakan (atau akan memberikan) Data Peribadi mengenai ahli keluarga anda, pasangan dan / atau tanggungan lain, anda mengesahkan bahawa anda telah menjelaskan kepada mereka bahawa Data Peribadi mereka akan diberikan kepada, dan diproses oleh, kami dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk memproses (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi mereka sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Laman web kami ditujukan hanya untuk orang yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda adalah individu di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak di bawah umur”) atau individu yang tidak kompeten secara sah untuk memberikan persetujuan, anda akan meminta ibu bapa atau penjaga yang sah untuk memberi persetujuan bagi pihak anda untuk memproses (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi ini. Kami tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kepada, atau secara tidak sengaja mengumpulkan data peribadi Anak di bawah umur tanpa asas undang-undang. Sekiranya kita mengetahui bahawa kita diberi data peribadi Anak-anak di bawah umur tanpa dasar hukum, kita akan menghapusnya dari pangkalan data kita. Sekiranya anda seorang di bawah umur, jangan berikan Data Peribadi kepada kami, seperti nama, umur, jantina, alamat e-mel, maklumat hubungan dan sejenisnya, dan sila berunding dengan ibu bapa atau penjaga anda terlebih dahulu sebelum melayari mana-mana laman web.

Lain-lain

Syarikat berhak untuk mengubah atau merevisi Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memasukkan perubahan dalam prosedurnya untuk melindungi data peribadi atau perubahan peraturan. Kami akan memberitahu anda mengenai sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini melalui pengumuman di laman web Syarikat kami atau cara lain yang sesuai. Sila periksa laman web kami dari semasa ke semasa untuk melihat apakah terdapat pindaan pada Dasar Privasi ini. Sebarang pindaan terhadap Dasar Privasi ini akan berkuat kuasa setelah diberitahu kepada anda. Sekiranya kami meminda Dasar Privasi ini, perubahan tersebut hanya akan berlaku untuk Data Peribadi yang dikumpulkan setelah kami memposting Kebijakan Privasi yang telah disemak.

Selanjutnya, dengan terus menggunakan perkhidmatan, membeli produk dari Syarikat atau dengan pertunangan anda yang berterusan dengan Syarikat berikutan perubahan atau semakan terhadap Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah menyetujui dan menerima pindaan tersebut.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini atau sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini, kami mungkin tidak dapat memberikan semua perkhidmatan kepada anda dan anda mungkin diminta untuk menghentikan perjanjian yang relevan dengan kami dan / atau berhenti mengakses atau menggunakan laman web kami.

Sesuai dengan Seksyen 7 (3) PDPA, Dasar Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Baucer

 • Baucar yang kami keluarkan hanya boleh digunakan di platform kami.
 • Setiap baucar hanya berhak mendapat satu transaksi pembayaran.
 • Sekiranya berlaku penipuan, percubaan menipu, atau sekiranya terdapat kecurigaan aktiviti haram lain yang berkaitan dengan pembelian kad hadiah atau penebusan baucar tersebut di Platform, kami berhak menutup Akaun anda dan / atau memerlukan kaedah pembayaran yang berbeza.
 • Kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kecurian, atau keterbacaan hadiah atau baucar promosi.

Putaran Percuma pada Setiap Pesanan yang Selesai

Putar Sekarang